خصوصیات افراد موفق و ناموفق

خصوصیات افراد موفق و ناموفق

خصوصیات افراد موفق :

۱ ) همیشه هدفمند زندگی می کنند و در جهت توسعه و پیشرفت خود تلاش می کنند .

۲ ) به طور مداوم و همیشگی در فرآیند یادگیری هستند .

۳) کارها را طوری انجام می دهند که باعث ایجاد تحول در زندگی خود و دیگران می شوند .

۴ ) دارای لیست اهداف کوتاه مدت هستند .

۵ ) وقایع زندگی خود را ثبت می کنند .

۶ ) خواستار موفقیت دیگران هستند .

۷ ) مسئولیت شکست خود را قبول می کنند .

۸ ) نسبت به دیگران حس قدردانی دارند .

۹ ) از دیگران صادقانه تعریف و تمجید می کنند .

۱۰ ) دیگران را به خاطر خطاهایشان می بخشند و عفو می کنند .

۱۱ ) دیگران را برای موفقیت و پیروزیشان تحسین و تشویق می کنند .

۱۲ ) هر روز مطالعه می کنند .

۱۳ ) در باره ایده های خود و دیگران تفکر و صحبت می کنند .

۱۴ ) اطلاعات  وداده هایشان را با دیگران به اشتراک می گذارند و در آموزش به دیگران پیش قدم هستند .

۱۵ ) آدمهایی شاد هستند و در دیگران هم شادی ایجاد می کنند .

۱۶ ) تغییر را می پذیرند و انعطاف پذیری دارند .

۱۷ ) دارای لیست کارهایی که باید انجام دهند هستند .

 

خصوصیات افراد ناموفق :

۱ ) هدف های روشن برای خود ندارند .

۲ ) نمی دانند دنبال چی هستند و به کجا می خواهند برسند .

۳ ) بدون اطلاعات کامل سریع تصمیم می گیرند .

۴ ) کارها را با عشق و علاقه انجام نمی دهند و یک حس معامله گری دارند .

۵ ) فکر می کنند همه چیز را می دانند .

۶ ) ادعا می کنند اهل برنامه ریزی و ثبت رویدادهای زندگی هستند اما این کار را انجام نمی دهند .

۷ ) به طور ناخودآگاه آرزوی شکست دیگران را دارند .

۸ ) دیگران را برای شکست و عدم موفقیت شان سرزنش می کنند .

۹ ) افرادی کینه ای هستند .

۱۰ ) افرادی انتقاد کننده هستد و در حال گیردادن به دیگران هستند .

۱۱ ) حس حق به جانب بودن دارند .

۱۲ ) موفقیت ها و پیروزی های کار گروهی و تیمی را به اسم خود تمام می کنند .

۱۳ ) روزانه ساعات زیادی را به تماشای تلویزیون و فیلم می گذرانند .

۱۴ ) از تغییر کردن می ترسند .

۱۵ ) در باره دیگران غیبت می کنند .

۱۶ ) اطلاعات و داده های خود را مخفی می کنند و از آموزش به دیگران پرهیز می کنند .

۱۷ ) آدمهای تحریک  پذیر و تنش آفرینی هستند .