سخنرانی با موضوع ریلکسیشن در سمینار یک روزه هیپنوتیزم در نظام پزشکی مشهد