سخنرانی برای مدیران و کارمندان خانم اداره صنعت برق خراسان بمناسبت روز زن در ششم اسفند ۱۳۹۷