اتاق آموزش گروهی خود هیپنوتیزم ، مهارتهای زندگی و زناشویی و مدیریت استرس مطب دکتر سعادت الله روحانی در مشهد.پزشک ، روانشناس و هیپنوتیزور بالینی . سخنران ، مدرس هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم ، مهارتهای زندگی و زناشویی ، مدیریت استرس ، مشاوره ، روان درمانی و هیپنوتراپی و دارو درمانی