عکس گروهی با سخنرانان سمینار یک روزه هیپنوتیزم در نظام پزشکی مشهد ( در کناراعضاء هیئت مدیره انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران آقایان دکتر فتحی ، دکتر شریفی ، دکتر باقری و دکتر شهیدی )