اختصاص امتیاز بازاموزی به شرکت کنندگان «کنگره آسیایی هیپنوتیزم»

اختصاص امتیاز بازاموزی به شرکت کنندگان «کنگره آسیایی هیپنوتیزم»