انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی خراسان

عناوین جلسات ماهانه انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی خراسان

موضوع سخنران تاریخ مدیریت ذهن دکتر مهدی فتحی آذر ۸۶ هوش هیجانی دکتر ایرج وثوق دی ۸۶ خود هیپنوتیزم دکتر مهدی فتحی بهمن ۸۶ مدی تیشن دکتر سعادت الله روحانی اسفند ۸۶ اضطراب آقای محمد صابری اردیبهشت ۸۷ هیپنوتیزم زدایی دکتر مهدی فتحی خرداد ۸۷ علم و شبه علم  دکتر سرگلزایی تیر ۸۷ هیپنوتیزم در

بیشتر