انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی خراسان

کنگره آسیایی هیپنوتیزم

پیام دبیر اولین کنگره  آسیایی هیپنوتیزم حضور شما را دراولین کنگره هیپنوتیزم آسیا ارج می نهم. این کنگره در حالی برگزار خواهد شد که تجربه برگزاری چهار کنگره بین المللی بزرگ در سالهای اخیر در ایران نشان داده است که پتانسیلهای هیپنوتیزمی که در ایران و کشورهای آسیایی وجود دارد می تواند به عنوان منبع

بیشتر

عناوین جلسات ماهانه انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی خراسان

موضوع سخنران تاریخ مدیریت ذهن دکتر مهدی فتحی آذر ۸۶ هوش هیجانی دکتر ایرج وثوق دی ۸۶ خود هیپنوتیزم دکتر مهدی فتحی بهمن ۸۶ مدی تیشن دکتر سعادت الله روحانی اسفند ۸۶ اضطراب آقای محمد صابری اردیبهشت ۸۷ هیپنوتیزم زدایی دکتر مهدی فتحی خرداد ۸۷ علم و شبه علم  دکتر سرگلزایی تیر ۸۷ هیپنوتیزم در

بیشتر