نظام روانشناسی و مشاوره ایران

اساسنامه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

  قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران فصل اول ـ تعریف اهداف: ماده ۱ـ سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران که در این قانون “سازمان ” نامیده می‌شود، یک سازمان غیر دولتی و مستقل است که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون

بیشتر