سخنان بزرگان

چهل قاعده عشق معنوی شمس تبریزی

چهل قاعده عشق معنوی از زبان شمس تبریزی برگرفته از کتاب ملت عشق   کتاب ملت عشق نوشته الیف شافاک نویسنده ترکیه ای ترجمه خانم فهیمه ممینی را تهیه کرده بودم و فرصت مطالعه نمی یافتم چرا که فرصت مطالعه رمان را نداشتم . وقتی شروع به خواندن کردم ، کتاب را فراتر از رمان یافتم

بیشتر